Моделі відновлення сигналів в технології інтернет речей на основі сплайн-фільтрів

DOI: 10.31673/2412-4338.2018.043239

  • Негоденко О. В. (Nehodenko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто підхід щодо покращення ефективності обробки інформаційних сигналів в безпроводових мережах на основі протоколу LoRaWAN. Запропоновано метод відновлення інформаційного сигналу у системі зв’язку інтерполяцією двійкового сигналу з використанням фундаментального тригонометричного сплайна. Показано, що використання фундаментальних тригонометричних сплайнів дозволить з меншою похибкою відтворювати інформаційні сигнали на виході демодулятора.

Ключові слова: Інтернет речей, інформаційний сигнал, фундаментальний тригонометричний сплайн, LoRaWAN, ймовірність помилки, сплайн-фільтр.

Список використаної літератури
1. Ashton K. That Internet of Things / K. Ashton // Thing. RFID Journal, 22 July 2009. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.rfidjournal.com/articles/view?4986.
2. Gartner Says 6.4 Billion Connected "Things" Will Be in Use in 2016, Up 30 Percent From 2015. [Electronic resource].–Mode of access http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317.
3. Whitmore Andrew. The Internet of Things – A survey of topics and trends / Whitmore Andrew, Anurag Agarwal, and Li Da Xu // Information Systems Frontiers. – 2015. – Vol. 17. ‒ №2. –P. 261-274.
4. Обод І. І., Стрельницький О. О., Буланий О. А. Просторовий метод підвищення пропускної здатності телекомунікаційних мереж // Системи обробки інформації: Зб. наук. праць ХУ ПС ім. Івана Кожедуба. ‒ 2016. – Вип. 9 (125). – С. 140-142.
5. Обод И.И., Кинан Арус. Сравнительный анализ методов множественного доступа в мобильных информационных сетях // Системи обробки інформації: Зб. наук. праць ХУ ПС ім. Івана Кожедуба. ‒ 2013. – Вип. 1(108). – С. 207-211.
6. Бойко І. Ф., Гордєєв М. Г. Кутін А. І. Передавання і приймання цифрових сигналів у сплайнових базисах // Електроніка та системи управління: зб. наук. праць. – Київ: НАУ, 2012. №3 (33) – С. 5–12.
7. Шелевицький І. В.Сплайни в цифровій обробці даних і сигналів / Шутко М. О., Шутко В. М., Колганова О. О. – Київ: НАУ, 2008. – 232 с
8. Денисюк В. П. Сплайни та сигнали. / В. П. Денисюк. – Київ, ЗАТ «ВІПОЛ», 2007 р. – 228с.
9. Кутін А. І. Багатоканальна система передачі даних у сплайнових базисах / А. І. Кутін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. ‒ 2014. ‒ № 796. ‒ С. 75-82.
10. Денисюк В. П. Фундаментальні функції та тригонометричні сплайни / В. П. Денисюк. – Київ: ПАТ «Віпол», 2015. – 296 с.
11. Денисюк В. П. Тригонометричні ряди та сплайни / В. П. Денисюк. – Київ: НАУ, 2017. – 212 с.

Номер
Розділ
Статті