Пристрій для усунення міжсимвольної інтерференції сигналів у волоконно-оптичних лініях зв’язку

DOI: 10.31673/2412-4338.2019.021421

  • Ярцев В. П. (Yartsev V. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гололобов Д. О. (Gololobov D. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Котомчак О. Ю. (Kotomchak O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сударєва О. В. (Sudareva O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сеньков О. В. (Senkov O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано апаратна реалізація пристрою цифровій обробки сигналів для усунення впливу міжсимвольної інтерференції у ВОЛЗ з використанням методів ймовірнісного опису змішаної вибірки випадкових величин. Показано модель адаптації демодулятору, яка зводиться до обчислення зваженої суми 4 відліків вхідного сигналу і порівняння отриманої суми з порогом. Визначено основні операції по адаптації регенератора при демодуляції сигналів, перекручених міжсимвольною інтерференцією, у конкретних умовах передачі у ВОЛЗ, які формулюються з точки зору статистичної теорії сумішей як завдання оцінювання деяких параметрів розподілу ймовірностей суміші.

Ключові слова: статистична теорія сумішей, волоконно-оптичні лінії зв’язку, міжсимвольної інтерференції сигналів, адаптація демодулятора, регенератор оптичного сигналу.

Список використаної літератури
1. Стеклов В.К. Теория электрической связи / Стеклов В.К., Беркман Л.Н.; Под ред. В.К. Стеклова – Київ: Техніка, 2006. – 552 с.:іл.
2. Миленький А.В. Классификация сигналов в условиях неопределенности /Миленький А.В. - М: Советское радио, 1975. – 328 с.
3. Teicher H. Identifiability of finite mixtures// Ann. Math. Stat. –V.34. – N 4. – 1963. – P.126-129.
4. Скляр Бернард. Цифровая связь. Теоретичесчкие основы и практическое применение. 2-е изд.: Пер. с англ./ Скляр Бернард. – М: “Вильямс”, 2003. – 1104 с.
5. Засов В.А. Алгоритмы и вычислительные устройства разделения и восстановления сигналов в многомерных динамических системах/ Засов В.А. //Сам: СамГУПС, 2012. – 233 с.
6. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов/Сергиенко А.Б. – СПб: "Питер", 2003. – 604 с.
7. Сундучков А.К. Скорость передачи, межканальные и межсимвольные искажения / Сундучков А.К., Фадеева Е.А., Яцук А.В., Сундучков К.С. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua
8. Лукин И. Оптимизация фотоприемного модуля для магистральных волоконно-оптических линий связи./И. Лукин, В. Удовиченко, С. Лебедев// Компоненты и технологии. – 2011. – №1. – С. 92-97.
9. Ярцев В.П. Технічна реалізація цифрової обробки адаптації регенератора для боротьби з міжсимвольною інтерференцією сигналів /Ярцев В.П. //12 Міжнар. наук.-техн. конф."Проблеми інформатизації". Тези доповідей. 12-13 грудня 2018р., Київ, Україна. К.: ДУТ. – 2018. – С. 68.
10. Ярцев В.П. Використання статистичної теорії сумішей для боротьби з міжсимвольною інтерференцією сигналів у ВОЛЗ/ В.П. Ярцев, О.Ю. Котомчак, В.А. Сабадаш // Зв'язок. – №3. – 2018. – С. 71-80.

Номер
Розділ
Статті