Методика розрахунку узагальнених експлуатаційно-технічних показників елементів і пристроїв розподілених інформаційно-комп’ютерних систем

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.045259

  • Ткаченко О. М. (Tkachenko O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Руденко Н. В. (Rudenko N. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лемешко А. В. (Lemeshko A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Стрельніков В. І. (Strelnikov V. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Фокін В. І. (Fokin V. I.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проблема вибору ефективних засобів і методів контролю результатів тестового діагностування багатофункціональних розподілених об'єктів є на сьогоднішній день актуальною й невирішеною внаслідок великої розмірності, взаємовпливу багатьох факторів і складності завдання. Вирішення зазначених завдань дозволить розробити й впровадити в складі відповідної автоматизованої інформаційної системи формалізований апарат опису методів і засобів контролю якості керованих об'єктів і процесів.
Оцінка результатів тестового діагностування – складне завдання, оскільки може зважуватися протягом декількох етапів діагностування й з використанням різних засобів і методів. Тому важливо одержати адекватні оцінки об'єктів діагностування (у запропонованій діагностичній моделі – елементарних функцій), а потім визначити якісні оцінки формованих їх складових видів забезпечення об'єкта діагностування. Для формування кількісної оцінки кожного рівня (елементарних функцій, груп функцій, підсистем і видів забезпечення в цілому) запропоновано використання адитивного інтегро-диференціального критерію оцінки (АІДКО), побудованого за результатами тестового діагностування. Лінійний формат АІДКО вимагає аналізу впливу кожної диференціальної оцінки (результату реалізації конкретного тесту) на інтегральну оцінку (ступінь виконання елементарних функцій). При цьому виникає завдання аналізу шляхів досягнення бажаних (заданих, граничних та ін.) значень для досягнення необхідного (заданого) ступеня виконання елементарних функцій. У статті запропоновані загальні підходи (у рамках запропонованого ІДК) до кількісної оцінки результатів тестового діагностування стосовно до іншої предметної області. Також вирішуються завдання кількісної оцінки результатів тестування й застосування адитивного інтегро-диференціального критерію оцінки ступеню виконання елементарних функцій.

Ключові слова: розподілені системи, елементарна функція, технічні показники, комп’ютерні системи, системи керування, Марківський процес, оцінка впливу.

Список використаної літератури
1. Столлингс В. Современные компьютерные сети / В.Столлингс. – СПб.: Питер, 2003. - 783 с.
2. Таненбаум Э. Компьютерные сети / Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл. - СПб.: Питер, 2013. - 960 с.
3. Stallings William. Computer Networking with Internet Protocols and Technology / William Stallings. - 2004. - 640 p.
4. Thurwachter Jr. Data and telecommunication : systems and applications / Jr. Thurwachter, N. Charles. - 2000. - 630 p.
5. Ткаченко О. М. Ідентифікація параметрів моделі як один з етапів управління складним об’єктом / О. М. Ткаченко // Тези доповідей ІV Міжнар. наук.-техн. конференції студентства та молоді «Світ інформації та телекомунікацій-2007». – Київ: 12-13 квітня 2007 р. – С. 61.
6. Ткаченко О. М. Оптимізація параметрів систем управління телекомунікаційними мережами / О. М. Ткаченко, Д. О. Нацик // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2005. – Т. 3, № 3–4. – С. 71–73.
7. Лазарев В.Г. Вопросы управления распределением информации на сетях связи / В.Г. Лазарев // Дискретные автоматы и сети связи. – М.: Наука, 1970. – С. 3-13.
8. Ткаченко О. М. Динамічний розподіл потоків інформації на телекомунікаційних мережах / О. М. Ткаченко // Тези доповідей ІІІ Міжнар. наук.-техн. конференції «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології /СOMINFO’2007/». – Київ: 24-28 вересня 2007 р. – С. 114–116.
9. Стеклов В.К. Підходи до ситуаційного управління телекомунікаційними мережами / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман, Л.В. Рудик, А.С. Стець // Зв’язок. – 2005. – №1. – С. 47–57.
10. Принципи побудови інтелектуальних систем управління мережами зв’язку / М. Ю. Артеменко, Л. Н. Беркман, Т. І. Олешко, О. М. Ткаченко, Н. В. Коршун // Зв’язок. – 2006. – № 7. – С. 43–46.
11. Марковська модель безпеки для системи управління телекомунікаційною мережею / І.І. Борисенко, Н.В. Руденко // Зв'язок. - 2019. - № 1(137) - С.49-55.

Номер
Розділ
Статті