Синтез топологічної структури самовідновлюваного та масштабованого сегмента мережі передачі даних

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.049516

  • Срібна І. М. (Sribna I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Кучук Г. А. (Kuchuk H. A.) Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків
  • Лебедєв О. Г. (Lebedyev O. H.) Харківський національний університет радіоелектроніки, м. Харків
  • Алнаері Фрхат Алі (Alnaeri Frhat Ali) Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», м. Полтава

Анотація

Запропоновано підхід до зниження завантаження магістральних каналів мережі передачі даних. Наукова новизна полягає в удосконаленні методу зниження завантаження магістральних каналів за рахунок синтезу топологічної структури її сегментів, котрі мають властивості локальної самовідновлюваності та масштабованості, причому відновлення сегмента та його масштабування відбуваються без виходу на магістральні канали основної мережі. Були вирішені такі завдання: сформована структура первинної регулярної мережі зв’язку, що припускає можливість самовідновлення; розроблений алгоритм формування вторинної мережі зв’язку локального сегмента на основі існуючої первинної регулярної мережі; сформульовані принципи локального масштабування; запропонований спосіб локального масштабування топологічної структури сегментів мережі передачі даних; проведений порівняльний аналіз завантаження магістральних каналів мережі передачі даних при використанні стандартного та запропонованого варіантів проведення синтезу її локальних складових. В якості початкової структури використаний регулярний граф із заданою зв’язністю. Подальші трансформації проводилися з використанням модифікованого методу комбінаторної оптимізації. Для масштабування сегмента використані топологічні особливості графа типу «сітка». При великій кількості вузлів комутації сегмента додаткове навантаження на магістральні канали зростає більш повільно при запропонованому підході, ніж при стандартному. Основні обчислювальні труднощі виникають при застосуванні методу невизначених множників Лагранжа. Тому розвиток даного дослідження може полягати у зменшенні обчислювальної складності алгоритму формування вторинної мережі зв’язку сегмента, що розглядається.

Ключові слова: первинна та вторинна мережі зв’язку, самовідновлюваність, локальний сегмент, магістральний канал, масштабованість.

Номер
Розділ
Статті