Модель підтримки процесів розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.044031

  • Павленко М. А. (Pavlenko M. A.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Осієвський С. В. (Osiyevsʹkyy S. V.) Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, м. Харків
  • Золотухіна О. А. (Zolotukhina O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Представлена модель підтримки процесів розробки інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (ІСППР). Модель містить опис методів та засобів підтримки процесів розробки ІСППР, структуру сховища методів прийняття рішень, архітектуру і методику розробки типової ІСППР. Методика ґрунтується на принципах: використання існуючих рішень, масштабованості, доступності, незалежності від предметної області, інформативності. Дотримання зазначених принципів забезпечується застосуванням онтологічного, мікросервісного та каркасного підходів, а також підходів швидкого прототипування та методології гнучкої розробки програмних додатків. В основу основних методологічних положень використання моделі покладено елементи технологій Web та розробки інформаційно-аналітичних ресурсів. Детально описано засоби підтримки процесів розробки ІСППР - онтологія галузі знань “Підтримка прийняття рішень”, інформаційно-аналітичний ресурс, сховище методів підтримки прийняття рішень (ППР), методика розробки ІСППР. В якості каркасу ІСППР запропоновано використовувати інформаційно-аналітичний ресурс, який будується на основі онтології предметної області та методів використовуваної технології. За допомогою підключених до ресурсу сервісів, що реалізують збережені в сховищі методи ППР, забезпечується функціональність розроблюваної ІСППР. Для опису моделі комплексної підтримки використовується мова дескрипційної логіки. Наведені архітектурні рішення, для яких передбачено розгортання інтерфейсу розробника та користувача в окремому контейнері. Запропоновано рішення яке передбачає збереження контенту та онтологій предметної області у сховищі з організацією доступу через сервіси.

Ключові слова: система підтримки прийняття рішень, модель, методика, онтологія.

Список використаної літератури
1. Верес О. М. Аспекти прояву невизначеності в процесах розроблення систем підтримки прийняття рішень. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія : Інформаційні системи та мережі. 2015. № 829. С. 58 – 75.
2. Manuel Mora, Guisseppi A. Forgionne, Jatinder N. D. Gupta. Decision-Making Support Systems: Achievements and Challenges for the New Decade. Idea Group Publishing. 2002. 437 p.
3. Power D. J. A Brief History of Decision Support Systems. http://dssresources.com/history/dsshistory.html
4. Пушкар О. І. Системи підтримки рішень слабоформалізованих задач розвитку підприємств. Харьків. РВВ ХДЕУ. 2014. 140 с.
5. Загорулько Г.Б. Модель комплексной поддержки разработки интеллектуальных СППР. Онтология проектирования. 2019. Т. 9. №4(34). С. 462 – 479.
6. Ларичев О. И., Петровский А. В. Системы поддержки принятия решений: cовременное состояние и перспективы их развития. Итоги науки и техники. Техническая кибернетика. 1987. Т.21. C. 131 – 164.
7. Alter S. L. Decision support systems: current practice and continuing challenges. Addison-Wesley Pub., 1980.
8. Mashkov O.A., Sobchuk V.V., Barabash O.V., Dakhno N.B., Shevchenko H.V. and Maisak T.V. (2019), “Improvement of variational-gradient method in dynamical systems of automated control for integro-differential models”. Mathematical Modeling and Computing. Vol. 6. No. 2. P. 344 – 357.
9. Машков О.А., Барабаш О.В. Оцінка функціональної стійкості розподілених інформаційно-керуючих систем. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології: Збірник наукових праць. Львів, Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2005. Вип. 1. С. 159 – 165.
10. Барабаш О.В. Дурняк Б.В., Машков О.А., Обідін Д.М. Забезпечення функціональної стійкості складних технічних систем. Моделювання та інформаційні технології: Зб. наук. пр. Київ, Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2012. Вип. 64. С. 36 – 41.
11. Barabash O.V., Dakhno N.B., Shevchenko H.V. and Majsak T.V. (2017), “Dynamic Models of Decision Support Systems for Controlling UAV by Two-Step Variational-Gradient Method”. Proceedings of 2017 IEEE 4th International Conference “Actual Problems of Unmanned Aerial Vehicles Developments (APUAVD)”, October 17-19, 2017, Kyiv, Ukraine. National Aviation University. P. 108 – 111.
12. Конверський А. Є. Логіка. ВПЦ "Київський університет". 2017. 391 с.
13. Горшков С. В. Онтологическое моделирование предприятий: методы и технологии: монография. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. 2019. 236 с.
14. Виттих В.А., Ситников П.В., Смирнов С.В. Онтологический подход к построению информационно-логических моделей в процессах управления социальными системами. Вестник компьютерных и информационных технологий. 2009. №5. С. 45 – 53.
15. Martin Fowler and James Lewis. Microservices. http://martinfowler.com/articles/microservices.html
16. Power D.J. Decision Support Systems Hyperbook. Cedar Falls. http://DSSResources.COM
17. Garaibeh N.K. DSS Development and Agile Methods: Towards a new Framework for Software Development Methodology. International Journal of Machine Learning and Computing. 2012. Vol. 2.
18. Табунщик Г.В., Каплієнко Т.І., Петрова О.А. Проектування та моделювання програмного забезпечення сучасних інформаційних систем. Запоріжжя: Дике Поле. 2016. 250 c.

Номер
Розділ
Статті