Розробка онтологічної моделі системи дистанційного навчання

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.012841

  • Мухін В. Є. (Mukhin V. Ye.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, м. Київ
  • Базалій М. Ю. (Bazaliy M. Yu.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, м. Київ
  • Завгородній В. В. (Zavgorodnii V. V.) Державний університет інфраструктури та технологій, м. Київ
  • Золотухіна О. А. (Zolotukhina O. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ільїн О. Ю. (Ilyin O. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Побудовано онтологічну модель системи дистанційного навчання, яка фіксує і структурує знання, загальні для цієї предметної області. Це дозволяє багаторазово використовувати її всередині предметної області в якості основи єдиної моделі знань, завдяки чому забезпечується логічна узгодженість між окремими онтологіями при об'єднанні.
Сформовано онтологію для побудови єдиного інформаційного простору системи дистанційного навчання. Даний єдиний інформаційний простір дозволяє реалізувати навігацію розробленою базою знань. Вимоги семантичного пошуку та отримання нових знань реалізуються засобами вихідної онтології і передаються у вигляді оновлення в єдиний інформаційний простір.
Побудовано інформаційні ієрархії для проектування інтелектуальної моделі дистанційного навчального процесу з використанням елементів методики об'єктно-орієнтованого підходу. Застосування онтологічного підходу є досить ефективним способом проектування інтелектуальної моделі дистанційного навчального процесу.
Ґрунтуючись на теорії системного аналізу та синтезу організаційного управління, а також на методологіях автоматизації проектування інформаційно-технологічних процесів і систем було запропоновано метод створення єдиного інформаційного простору для реалізації оперативного управління закладом вищої освіти.
Запропоновано до використання онтологічний метод моделювання інформаційних систем на базі багатовимірних моделей. Засоби наведеного методу дозволяють розробити інфологічну модель будь-якої інформаційної системи, яка повністю відображатиме прагматику досліджуваної системи, і за рахунок цього дозволить виключити використання будь-яких додаткових методів для її створення.

Ключові слова: онтологія, заклад вищої освіти, система дистанційного навчання, семантична мережа, формалізований опис, дескриптивна логіка.

Список використаної літератури
1. Балашова И.Ю. Построение и исследование предметной онтологии электронного обучения. Программные продукты и системы. 2014. №3. С. 26–32.
2. Ужва А.Ю. Онтологические модели представления знаний для адаптивного поиска образовательных ресурсов алгоритмов рассуждений по прецедентам. Technical sciences. 2013. №4. С. 608–611.
3. Shcherbak S., Galushka I., Soloshich S., Zavgorodniy V. Peculiarities of linked data processing in semantic applications. Information models & analyses, 2012. P. 139–144.
4. An J., Park Y.B. Methodology for automatic ontology generation using database schema
information. Mobile Information Systems. 2018. Vol.2018. ID 1359174. DOI 10.1155/2018/1359174.
5. Allemang D., Hendler J. Semantic Web for the Working Ontologist: Effective Modeling in RDFS and OWL. 2011. P. 384.
6. Галушка І.М., Завгородній В.В., Солошич С.М., Щербак С.С. Удосконалення технологій доступу та обробки пов’язаних даних семантичних додатків LinkedData. Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. 2012. №159, С. 67–73.
7. Shcherbak S.S., Zavgorodniy V.V. Pattern implementation principles in semantic web application for medical institution. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. 2013. Вип. 1. С. 136–138. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2013_1_35.
8. Мартынов В.В., Рыков В.И., Филосова Е.И., Шаронова Ю.В. Применение методов и средств онтологического анализа для управления образовательной деятельностью. Вестник УГАТУ. 2012. №3(48). С. 230–234.
9. Завгородний В.В., Щербак С.С. Применение семантических технологий в системах поддержки принятия решений. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Кременчук: КрНУ, 2012. № 3(74). С. 66–69.
10. Uskov V.L., Bakken J.P., Pandey A. The ontology of next generation smart classrooms. Smart Education and Smart e - Learning. Springer Intern. Publishing Switzerland, 2015. Vol. 41. P. 3-15.
11. Chungoora, N., Cutting-Decelle A.-F., Young R.I.M., Gunendran G., Usman Z., Harding J.A., Case K. Towards the ontology-based consolidation of production-centric standards. International Journal of Production Research. 2013. Т. 51, № 2. P. 327–345.
12. Razmerita L. An Ontology-Based Framework for Modeling User Behavior – A Case Study in Knowledge Management. Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. 2011. Vol. 41(4). P. 772-783.
13. Klymovych Oleg The Diagnostics Methods for Modern Communication Tools in the Armed Forces of Ukraine Based on Neural Network Approach / Oleg Klymovych, Volodymyr Hrabchak, Oleksandr Lavrut, Tetiana Lavrut, Vasyl Lytvyn and Victoria Vysotska // MOMLET 2020 (Modern Machine Learning Technologies Workshop).- P. 198-208.- [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://ceur-ws.org/Vol-2631.

Номер
Розділ
Статті