Структура єдиного інформаційного простору підприємства з критичною інфраструктурою

DOI: 10.31673/2412-4338.2021.031224

  • Замрій І. В. (Zamriy I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Вишнівський В. В. (Vyshnivskyy V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Методика створення єдиного інформаційного простору підприємства з критичною інфраструктурою для інтегрованих автоматизованих систем управління підприємством ґрунтується на системному підході, який включає формалізований опис множини виробничих та бізнес процесів; матеріальних ресурсів та об'єктів, що задіяні в оперативному управлінні виробництвом і його конструкторській та технологічній підготовці. В даному просторі забезпечуються умови для вироблення, розподілу, передачі, обробки, зберігання та використання інформації за всіма необхідними напрямками її функціонального призначення при забезпеченні дуже високих ступенів надійності та достовірності; реінжиніринг бізнес-процесів оперативного управління; перехід від функціонально-орієнтованої до процесної організації управління підприємством; управління бізнес-процесами оперативного планування; опис, візуалізація та стандартизація електронної структури виробу; технічна підготовка виробництва з використанням електронної структури виробу.
Впровадження єдиного інформаційного простору дозволяє забезпечити низку переваг при вирішенні питань безпеки та функціонування підприємства, в процесах прийняття управлінських рішень, при виявленні та мінімізації ризиків підприємства. Запропонована структура єдиного інформаційного простору підприємства розроблена відповідно до концепції CALS і забезпечує інтеграцію програмно-апаратних комплексів за допомогою джерел і приймачів даних, які є програмними продуктами різного призначення.
У роботі досліджуються умови організації підприємства з критичною інфраструктурою та його інформаційного простору, а також структура єдиного інформаційного простору підприємства з критичною інфраструктурою з набором баз даних на основі об’єктно-орієнтованої моделі.

Ключові слова: єдиний інформаційний простір, індивідуальна стратегія управління, інтегровані автоматизовані системи управління підприємством, технічний процес, набір баз даних.

Список використаної літератури
1. Собчук В.В., Мусієнко А.П., Ільїн О.Ю. Аналіз використання ієрархічної структури для забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством // Науковий журнал «Телекомунікаційні та інформаційні технології». К.: ДУТ, 2018. № 4 (61). С. 53 – 61.
2. Monakhov Yu. Simulation Model Of Functional Stability Of Business Processes / Monakhov Yu., Fayman O. // Int. Journal of Engineering Research and Application, Vol. 3, Issue 6, Nov-Dec 2013, pp. 819-828.
3. Машков О.А., Аль-Тамімі Р.К.Н., Ламі Д.Д.Х., Косенко В.Р. Застосування неформальних підходів до управління складними динамічними системами. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2015. Вип. 4 (36). С. 31 – 37.
4. Барабаш О.В., Мусієнко А.П., Саланда І.П. Система показників та критеріїв формалізації процесів забезпечення локальної функціональної стійкості розгалужених інформаційних мереж. Наукове періодичне видання «Системи управління, навігації та зв'язку». Полтава: ПНТУ, 2017. Вип. 1 (41). С. 122 – 126.
5. Кучук Г.А. Інформаційні технології управління інтегральними потоками даних в інформаційно-телекомунікаційних мережах систем критичного призначення // Харків: ХУ ПС, 2013. 264 с.
6. Савченко А.В., Кравець В.О., Шевцова В.В. Аналіз методів побудови функції належності при обробці експертних знань. Вісник НТУ «ХПІ». Сер.: Техніка та електрофізика високих напруг. Х.: НТУ «ХПІ». 2012. № 52 (958). С. 126 – 132.
7. Додонов А.Г., Кузнецова М.Г., Горбачик Е.С. Введение в теорию живучести вычислительных систем // Отв. Ред. Гуляев В.А.; АН УСССР. Ин-т проблем регистрации информации. Киев: Наукова думка, 1990. 184 с.
8. Maciaszek L.A. Managing Complexity of Enterprise Information Systems. In: Seruca I., Cordeiro J., Hammoudi S., Filipe J. (eds) Enterprise Information Systems VI. Springer, Dordrecht. 2006. Pp. 30-36.
9. Jerry Cha-Jan Chang. Measuring the Performance of Information Systems: A Functional Scorecard / Jerry Cha-Jan Chang and William R. // Journal of Management Information Systems. Vol. 22, No. 1 (Summer, 2005), pp. 85-115.
10. Собчук В.В., Замрій І.В., Олімпієва Ю.І., Лаптєв С.О. Функціональна стійкість технологічних процесів на основі нелінійної динаміки із застосуванням нейромереж // Сучасні інформаційні системи. 2021. Том 5, № 2. С. 49-57.
11. Mumin Abubakre, Yiwei Zhou, Zhongyun Zhou, The impact of information technology culture and personal innovativeness in information technology on digital entrepreneurship success, Information Technology & People, 10.1108/ITP-01-2020-0002, 35, 1, (204-231), (2020).
12. Kathy Ning Shen, Valerie Lindsay, Yunjie (Calvin) Xu, Digital entrepreneurship, Information Systems Journal, 10.1111/isj.12219, 28, 6, (1125-1128), (2018).
13. Бакай Б.Я., Кий В.В. Побудова єдиного інформаційного простору управління життєвим циклом виробів машинобудування // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.8. – С. 356-362.
14. Битий А. В. Організація єдиного інформаційного простору як базис формування економічної безпеки підприємства // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2018. – № 5, т. 1. – С. 274-277.
15. Волгин А.В., Гусев И.В., Куликов С.В. и др. Создание единого информационного пространства машиностроительного предприятия на основе облачных технологий // Вестник ВГТУ. – 2012. – № 6. – С. 44–47.
16. Схиртладзе А. Г., Скворцов А. В., Чмырь Д. А. Проектирование единого информационного пространства виртуальных предприятий: учебник. Изд. 2-е, стер. - М.; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 616 с.
17. Собчук В.В. Методика створення єдиного інформаційного простору на виробничому підприємстві з функціонально стійким технологічним процесом // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 84-91.
18. Sobchuk V., Zamrii I., Vlasyk H., Tsvietkova Yu. Strategies for Control Automated Production Centers to Ensure the Functional Stability of Enterprise Information Systems // 2021 IEEE 3th International Conference on Advanced Trends in Information Theory (ATIT), December 15-17, 2021, Kyiv, Ukraine, pp. 61-66.
19. Zamrii I. Algorithm for forming and non-network optimization of the control program of the production center using nonlinear dynamics methods // Norwegian Journal of development of the International Science (ISSN 3453-9875), Oslo, Norway, №71/2021, VOL.1, p. 63-68.
20. Zamrii I. Modular design of production centers to provide functional stability of technological operations based on neural networks // Sciences of Europe. Praha, Czech Republic, Vol. 1. No 80. 2021. (ISSN 3162-2364). р. 31 – 37.
21. Zamrii I. Strategy of management of functional stability of the information system of the industrial enterprise // International Journal of Progressive Sciences and Technologies, Vol. 29, No 1 October 2021 (ISSN 2509-0119), pp. 659-667.
22. Собчук В.В., Замрій І.В., Власик Г.М., Зінченко О.В., Кравець В.І. Функціональна стійкість технологічних процесів та формування індивідуальної стратегії управлінням експлуатацією виробничих центрів // Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2021, №1(70). С. 4-16.
23. Загидуллин Р.Р. Управление машиностроительным производством с помощью систем MES, APS, ERP. Монография. – Старый Оскол: ТНТ, 2011. 372 с.

Номер
Розділ
Статті