Розробка алгоритму оптимального прийому багатопозиційних сигналів при невідомих апріорних даних

DOI №______

  • Лосєв Є. О. (Losiev Ye. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуті питання та можливості трактування вхідних даних, котрі надходять як масив вибіркових значень та можливість розробки алгоритму формування цих повідомлень залежно від ступеня деталізації. Представлений алгоритм виявлення сигналу на фоні завад ілюструє порівняння параметричного і непараметричного методів підходу до прийому сигналів. Показано, що досліджуваний перелік інваріантних перетворень не є вичерпним, але він підтверджує саму неоднозначність вибору перетворень масиву.

Ключові слова: апріорна невизначеність, вибіркові значення, статистична обробка, розподіл імовірностей, алгоритм та аналіз методів.

Список використаної літератури
1. Козелкова Е. С. Синтез алгоритмов и структур устройств формирования линейно-частотно модулиро-ванных диаграмм направленности / Е. С. Козелкова // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУПС. – 2010. – Вип. 4(26). – C. 115-116.
2. Толубко В. Б. Багатокритеріальна оптимізація параметрів програмно-конфігурованих мереж / В. Б. Толубко, Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, Є. В. Орлов // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2014. – №4. – С. 5-11.
3. Вальд А. Последовательный анализ / А. Вальд. – Москва : Физматгиз, 1960. – 606с.
4. Стеклов В. К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій / В. К. Стеклов, Є. В. Кільчицький. – Київ : Техніка, 2002. – 438 с.
5. Виноградов Н. А. Анализ потенциальных характеристик устройств коммутации и управления сетями новых поколений / Н. А. Виноградов // Зв’язок. – 2004. – №4. – С. 10-17.

Номер
Розділ
Статті