Інформаційна технологія для автоматизації нечіткого управління з нелінійними обмеженнями

DOI №______

  • Шушура О. М. (Shushura O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Запропоновано метод побудови інформаційних технологій для вирішення завдань нечіткого управління складними системами з нелінійними обмеженнями. Зформована концепція інфологічного моделювання задачі нечіткого управління з обмеженнями на значення керуючих змінних, формалізована математична постановка задачі та розроблені етапи проведення нечіткого логічного виведення для її вирішення.

Ключові слова: складна система, нечітке управління, нелінійні обмеження, інформаційна технологія, функція належності багатьох змінних.

Список використаної літератури
1. Mamdani E. H. An experiment in linguistic thesis with a fuzzy logic controller / E. H. Mamdani, S. Assilian // International journal of man-machine studies. – 1975. – Vol. 7. – № 1. – PP. 1-13.
2. Zadeh L. A. Fuzzy sets / L. A. Zadeh // Information and control. – 1965. – Vol. 8. – P. 338-353.
3. Гостев В. И. Проектирование нечетких регуляторов для систем автоматического управления / В. И. Гостев. – Ніжин: «Аспект-Поліграф», 2009. – 416 с.
4. Леоненков А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH / А. В. Леоненков. – Санкт- Петербург: БХВ- Петербург, 2005. – 736 с.
5. Ротштейн А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн. – Вінниця: Універсум-Вінниця, 1999. – 320 с.
6. Шушура А. Н. Метод нечеткого управления на основе переменных с многомерными функциями принадлежности / А. Н. Шушура, И. А. Тарасова // Штучний інтелект. – 2010. – №1. – С. 122-128.

Номер
Розділ
Статті