Алгоритм управління ціновою політикою в торгових мережах на ринку чорних металів

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.011228

  • Собчук В. В. (Sobchuk V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Барабаш О. В. (Barabash O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мусієнко А. П. (Musienko A. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Ціни і ціноутворення відіграють ключову роль в ринковому механізмі, водночас вони вимагають управління, недопущення стихійності і хаотичності в процесах ціноутворення та динаміки цін. Ціна – складна економічна категорія, в яку інтегрально включені всі фактори, що впливають на створення продукту і його життєвий цикл. Більш того, ціна будь-якого продукти реалізує свої ключові функції, як то: вимірну, спів вимірну, стимулюючу, розподільчу, облікову і соціальну. Реалізація цих функцій служить постійним драйвером цінової динаміки, розширення спектра сервісних послуг, підвищення якості та інновацій. Підприємства змушені розробляти ефективні цінові стратегії, які забезпечують їх життєздатність і конкурентність на сучасному ринку. В умовах стрімкої зміни ринкової кон’юнктури задача швидкого і ефективного управління ціновою політикою еквівалентна задачі про стійкість тієї чи іншої економічної системи чи то окремого суб’єкта господарювання. Зростання і масштабування індустрій в цілому та окремо взятих компаній зокрема, глобалізація, ставлять нові задачі в ціноутворенні та реалізації цінової політики. Без автоматизації, без створення інформаційних систем, здатних в режимі реального часу управляти процесами цінової динаміки, неможливий розвиток сучасної економіки. При цьому вкрай важливим є питання класифікації товарів і послуг. Класифікація номенклатури товарів і послуг має враховувати її споживчі властивості, якісні характеристики, терміни придатності та експлуатаційної відповідності тощо. Розвиток інформаційних технологій вимагає адаптивності топології баз даних для доступу з усіх існуючих периферійних пристроїв з релевантними інтерфейсами й високою інформативністю стосовно кожного елементу номенклатури. У роботі детально вивчена проблематика управління ціновою політикою компаній. Розроблено методологію управління ціновою політикою для компаній з розвиненою мережею регіональних представництв. Побудовано алгоритм автоматизації цінової політики компаній з урахуванням регіональних особливостей великих мережевих компаній. Даний алгоритм апробовано в середовищі ERP-системи 1С 8.2. Enterprise для збутових мереж на ринку чорних металів.

Ключові слова: алгоритм, автоматизація, управління, ціна, ціноутворення, цінова політика, ERP-системи.

Список використаної літератури
1. Brierley J., Cowton C. and Drury C. (2008), “The application of product costs in pricing in British manufacturing industry”. Sasin Journal of Management, 14 (1). P. 4 – 14.
2. Daly J. (2002), Pricing for Profitability: Activity-Based Pricing for Competitive Advantage. New York: John Wiley&Sons, Inc. 288 р.
3. Druri C. (2003), Cost and management accounting: an introduction (5th edition). Detroit: Cengage Learning EMEA. 576 p.
4. Kotler P. and Armstrong G. (2010) Principles of Marketing 13E. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall. 613 р.
5. Smith T. (2011), “Pricing Strategy: Setting Price Levels, Managing Price Discounts and Establishing Price Structures”. Cengage Learning. P. 270 – 272.
6. Simon H. (2015), Confessions of the Pricing Man: How Price Affects Everything. Berlin: Springer. 221 p.
7. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Ігнатюк А.І., Слухай С.В. Мікроекономіка. Київ: Знання, 2008. 679 с.
8. Гpибoв В., Гpyзинoв В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика, 2005. 208 с.
9. Друри К. Управленческий и производственный учёт. Вводный курс. М.: Юнити-Дана, 2016. 735 с.
10. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М: ИНФРА-М, 2008. 414 с.
11. Михальська О.Л., Швець В. Г. Управлінський облік та аналіз виробничих витрат. КНУ. Київ: Кондор, 2019. 224 с.
12. Скворцов І.Б., Загорецька О.Я., Балик У.О. Стратегічне ціноутворення. Львів: ЗУКЦ, 2013. 348 с.
13. Собчук В. Методика створення єдиного інформаційного простору на виробничому підприємстві з функціонально стійким технологічним процесом. Системи управління, навігації та зв’язку. Т.6. № 8. С. 84 – 91.
14. Собчук В. Оценка развития регионального потребления в Украине, (в условиях 2010 года). Материалы конференции. Алушта, 2010. С. 43 – 46.
15. Собчук В.В., Собчук А.В. Управління ціновою політикою збутових мереж. Математика. Інформаційні технології. Освіта. 2014 рік : збірка матеріалів допов. учасник. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 6–8 червня 2014 р. Луцьк–Світязь: СНУ імені Лесі Українки, 2014. С. 95 – 98.
16. Собчук В.В. Музика Л.П., Микитюк І.О., Федонюк А.А. Управління ціновою політикою збутових мереж на ринку чорних металів на платформі 1С 8.2 УПП. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, 2015 р., № 19, Луцьк, ЛНТУ. С. 146 – 155.
17. Уткин, Э.А. Цены. Ценообразование. Ценовая политика. М.: Тандем, 2000. 224 с.
18. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Спб.: Питер, 2003. 288 с.

Номер
Розділ
Статті