Функціональні характиристики мережецентричної онтографічної інформаційної системи специфічного призначення

DOI: 10.31673/2412-4338.2020.034154

  • Потапов Г. М. (Potapov H. М.) ентральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України,, м. Київ
  • Філістєєв Д. А. (Filistyeyev D. A.) Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ
  • Приходнюк В. В. (Prykhodnyuk V. V.) Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України, м. Київ
  • Гордєєв А. Ю. (Gordyeyev A. Yu.) Державна установа «Науковий гідрофізичний центр Національної академії наук України», м. Київ
  • Фурман О. А. (Furman O. A.) Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка, м. Кременець

Анотація

У статті на основі проведених досліджень узагальнено функціональні характеристики мережецентричної онтографічної інформаційної системи (МОІС) для потреб структурних підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил, як ефективного інструмента підтримки прийняття рішень. Під час досліджень подальшого розвитку набув принцип використання когнітивної інформаційної технології для створення такої інформаційної системи, вирішені завдання щодо визначення функціональних характеристик побудови спеціального програмного забезпечення, обрано варіант структурної схеми інформаційної системи, яка забезпечує їх реалізацію, а також сформовано основні вимоги до МОІС. Досліджено засади створення МОІС та перспективи подальшого розвиток інформаційної системи. Визначено, що особливе значення в процесі формування обґрунтованих рішень мають задачі структуризації та класифікації інформації, в тому числі такої, що має ознаки неповноти, розрізненості тощо, а також задачі подальшого синтезу керівних документів. Досліджено метод рекурсивної редукції для структуризації і для формування онтологій інформації, що використовується для обґрунтування прийняття рішень. Функціональні характеристики МОІС пропонується реалізовувати із використанням технологічної платформи, що має компонентну архітектуру когнітивних сервісів. Запропоновано варіант структурної схеми МОІС спеціального призначення, що враховує специфіку інформаційних ресурсів та особливості контуру оброблення інформації для підтримки прийняття рішень. Отримані результати можуть бути використані під час розроблення ескізного проекту мережецентричної онтографічної інформаційної системи, який дозволить підвищити оперативність і обґрунтованість прийняття рішень командирами різних підрозділів Військово-Морських Сил Збройних Сил під час ведення операцій (бойових дій).

Ключові слова: Військово-Морські Сили, когнітивні інформаційні технології, мережецентрична онтографічна інформаційна система, метод рекурсивної редукції, спеціальне програмне забезпечення, структурна схема, сервер додатків, функціональні характеристики.

Список використаної літератури
1. Стратегія Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035. – https://navy.mil.gov.ua/strategiya-vijskovo-morskyh-syl-zbrojnyh-syl-ukrayiny-2035/ (дата звернення 20.07.2020).
2. Програма реалізації Стратегії Військово-Морських Сил Збройних Сил України 2035. www.navy.mil.gov.ua/categgory/articles-and-analitics/ (дата звернення 20.07.2020).
3. Стратегія національної безпеки України. – https://www.president.gov.ua/documents/3922020-35037 (дата звернення 15.08.2020).
4. Массель Л.В., Массель А.Г. Технологии и инструментальные средства интелектуальной поддержки принятия решений в экстремальных ситуациях в энергетике. Вычислительные технологии. 2013. Том 18. Специальный выпуск. С. 37-44.
5. Chungora N., Young R., Gunendran G., Palner C., Usmman Z. A model-driven ontology approach for manufacturing system interoperability and knowledge sharing. Computers in industry. 2013, 64 (4), P. 392-401.
6. Dubinin V., Vyatkin V. Designing control applications based on the transformation of ontologies using logical programming languages. In Proceedings of the International Scientific and Technical Conference on Contemporary information technologies, 2012, P. 6-25.
7. Kopaygorodsky A. Use of ontologies in semantic information systems, Ontology of Designing, 2014, 4 (14), P. 78-89.
8. Zagorulko Y. Semantic ontology for development of intelligent systems oriented to experts in subject domain, Ontology of Designing, 2015, 5 (1), P. 30-46.
9. Горбулін В. Щодо захисту морського узбережжя України. Вісник Національної академії наук України. 2020. № 9. С. 30-40.
10. Larysa Globa, Svitlana Sulima, Mariia Skulysh, Stanislav Dovgyi and Oleksandr Stryzhak Architecture and Operation Algorithms of Mobile Core Network with Virtualization // In book: Mobile Computing [Working Title] Dr. Jesus Hamilton Ortiz, [Online First], Available from: November 26th 2019, IntechOpen, - 23 p. - DOI: 10.5772/intechopen.89608. WEB of Science, розділ монографії у країнах ЄС.
11. Stryzhak O., Prychodniuk V., Podlipaiev V. Model of Transdisciplinary Representation of GEOspatial Information // Advances in Information and Communication Technologies. UKRMICO 2019. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 560. Springer, Cham. – Р. 34-75.
12. Головін О.О., Стрижак О.Є. Побудова мережецентричної системи підтримки процесів оснащення і розвитку ОВТ на основі використання трансдисциплінарних процедур інтеграції інформаційних ресурсів // Системи озброєння і військова техніка. – 2018. – № 4(56). – C. 81-91. https://doi.org/10.30748/soivt.2018.56.12.
13. Головін О.О., Стрижак О.Є. Окремі технологічні аспекти впровадження принципів мережецентричності в перспективні знання-орієнтовані інформаційно-аналітичні системи управління розвитком озброєння та військової техніки // Озброєння та військова техніка: науково-технічний журнал / Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України . – Вип 4(20). – К.: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2018. – С. 19 – 25.
14. Мінцер О. П., Стрижак О.Є., Приходнюк В. В., Шевцова О. М. Tрансдисциплінарне представлення інформації за допомогою інтерактивних документів // Медична інформатика та інженерія. 2018, № 1. – C. 47-52.
15. Стрижак О.Є. Онтологические аспекты трансдисциплинарной интеграции информационных ресурсов // Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии, 2014. – № 65. С. 211-223.
16. Stryzhak O.Transdisciplinary Fundamentals of Information-Analytical Activity / Oleksandr Stryzhak, Stanislav Dovgyi // Advances in Information and Communication Technology and Systems. MCT 2019. vol. 152, Springer Nature Switzerland AG. 2020. – P. 99-126.
17. Авторське свідоцтво на твір. Комп’ютерна програма «Трансдисциплінарні онтологічні дослідження операціональних середовищ і процесів» (ТОДОС-ПРОЦЕСИ). – № 96130.– 18.02.2020.
18. O. Stryzhak, “Transdisciplinary integration of information resources, Thesis of the doctor of technical sciences.” Kyiv, p. 470, 2014.
19. O. Oletsky, “Applying the column ‘ontology-document’ to the problem of intellectual analysis of the behavior of visitors to web resources,” Sci. Notes Nauk. Comput. Sci., no. 125, pp. 90–92, 2012.
20. A. Palagin, S. Kryvyi, and N. Petrenko, “Ontological methods and means of processing subject knowledge: monograph,” VNU them. V. Dal, p. 324, 2012.
21. Prychodniuk V. V., Stryzhak O. Y., Gaiko S. I., Chepkov R. I. “Information-analytical complex of support of transdisciplinary researches processes,” Environ. Saf. Nat. Resour., 2018, doi: 10.32347/2411-4049.2018.4.103-119.
22. Prychodniuk V. “Technological means of transdisciplinary representation of geospatial information,” Institute of Telecomunications and Global Information Space, Kyiv, 2017.
23. Prihodniuk V., Stryzhak O. “Ontological GIS, as a means of organizing geospatial information,” Sci. Technol. Air Forces Armed Forces Ukr., no. 2 (27), pp. 167–174, 2017.
24. Walkman Y., Gritsenko V., Rykhalsky A. Model-parametric space: theory and application. Kyiv, 2012.
25. Щипцов О.А., Щипцов О.О.. Перспективи формування міжвідомчого банку цифрових океанографічних даних в інтересах навігаційно-гідрографічного забезпечення морської діяльності // Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України: матеріали міжнародного наукового форуму 20-21 червня 2018 року. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – С.19-24.
26. Щипцов О.А. Удосконалення міжвідомчої системи збору та використання океанографічної інформації щодо обстановки в Азово-Чорноморському басейні та інших районах Світового Океану // Морська стратегія держави. Розвиток та реалізація морського потенціалу України: матеріали міжнародного наукового форуму, 22-23 травня 2019 року. – К.: НУОУ імені Івана Черняховського, 2019. – С. 55-58.

Номер
Розділ
Статті