ІНВАРІАНТНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗА УМОВИ НЕПОВНОЇ АПРІОРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

DOI: 10.31673/2412-4338.2023.030411

  • Захаржевський А. Г. (Zakharzhevsky A. H.) Національний університет оборони України, Київ

Анотація

Поява нових, науково обґрунтованих передових підходів до побудови та функціонування інфокомунікаційної мережі спеціального призначення, розвиток на їх основі сучасних технологій захищеного зв’язку дозволили створити достатньо ефективну та, одночасно достатньо розгалужену структуру складових елементів такої мережі. При цьому, з’являються інфокомунікаційні мережі спеціального призначення, окремі елементи яких можуть бути побудовані на базі різних передових технологій. В таких умовах, виникає нова наукова проблема забезпечення інваріантності СУ захищених ІКМСП в умовах неповної апріорної інформації.
В статті подано функціональну залежність інваріантності системи управління інфокомунікаційної мережі спеціального призначення за умови неповної апріорної інформації.
Розроблено та запропоновано алгоритм управління по збуренням та обґрунтована доцільність його використання при введенні навмисних збурень. Показано, що даний метод можна розглядати як спосіб управління системою при сумуванні функцій по управляючому впливу. Подано умови забезпечення інваріантності систем управління та подані необхідні математичні вирази. Забезпечення інваріантної системи управління в режимі впливу неповної апріорної інформації в статті приведено до відомої задачі відтворення сигналу за наявності завад. Яку запропоновано вирішувати по критерію мінімум функції помилки. Показано, що при випадкових зовнішніх впливах за допомогою введення попередніх спотворюючих функцій можна здійснити корекцію сигналу на величину, яка співпадає з математичним очікуванням помилки.
Отримання інваріантної системи в "надзвичайному" режимі зводиться до відомої задачі відтворення сигналу за наявності завад, яка вирішується за критерієм мінімум функції помилки. Слід зазначити, що в цьому випадку за допомогою попереднього викривлення, за випадкових впливів можна зробити корекцію сигналу на величину, що збігається з математичним очікуванням помилки.

Ключові слова: інфокомунікаційні мережі спеціального призначення, система управління, інваріантність, надзвичайний режим, апріорна невизначеність.

Список використаної літератури
1. Попівський В.В., Лемешко О.В., Ковальчук В.К. Плотніков М.Д., Картушин Ю. П. (2012) Телекомунікаційні системи та мережі. Структура й основні функції. Том 1. URL: http://www.znanius.com/3534.html.
2. Стеклов В. К. Сучасні системи управління в телекомунікаціях / В. К. Стеклов, Б. Я. Костік, Л. Н. Беркман; за заг. ред. В.К. Стеклова. – К.: Техніка, 2005. – 400 с
3. Бурячок В. Л., Аносов А. О., Семко В. В. (2012) Технології забезпечення безпеки мережевої інфраструктури. Підручник. Київ: «КУБГ», 218. URL:https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27191/1/VL_Buriachok_TZBMI.pdf
4. Л. Н. Беркман, Л. О. Комарова, І. А. Бойко Л. Н. (2014) Інваріантність систем управління конвергентних мереж в режимі надзвичайних ситуацій. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку. № 1. С. 11-15. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzundiz_2014_1_4
5. Л.Н. Беркман, Г.Ф. Колченко, О.Г. Варфоломеєва Підходи до побудови систем управління мережами наступного покоління. Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. 2007. № 1. С.11-19. 7.
6. Э.Н. Гордеев Использование современных технологий в системах управления сетями. Электросвязь. 2005.– № 5.– С. 12-17.
7. Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» / В.К. Стеклов, Є.В. Кільчицький. – К.: Техніка, 2002. – 438 с.
8. Жураковський Б. Ю. Об’єктно-орієнтована модель системи управління мережею NGN / Б. Ю. Жураковський // Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. – 2012. – Т.10, № 3. – С. 81- 84.
9. Лещенко О. О. Застосування методів оптимізації в системах управління сучасними телекомунікаційними мережами / О. О. Лещенко, Т. В. Майсак // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2013. – №4(28). – С. 37-45.
10. SheferО., B. Topikha, V. Shefer, S. Myhal. Synthesis of inventories to the interference of information and telecommunication systems. Control, Navigation and Communication Systems. Academic Journal. – Poltava: PNTU, 2019. – VOL. 6 (58). – PP. 115-122. – doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.115.
11. Поповський В.В., Олійник В.Ф. (2011) Математичні основи управління і адаптації в телекомунікаційних системах: підручник. Харьків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 362. URL:https://ice.nure.ua/ua/books-and-tutorials/pidruchnyk-matematychni-osnovy-upravlinnia-ta-adaptatsii-v-telekomunikatsijnykh-systemakh.
12. Свиридов А. C., Коваленко А. А., Кучук Г. А. (2018) Метод перерозподілу пропускної здатності критичної ділянки мережі на основі удосконалення ON/OFF-моделі трафіку. Сучасні інформаційні системи. Т.2, № 2. 139–144. DOI: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.2.24
13. В. А. Бейнарович В. А. Инвариантные системы автоматического управления с релейным усилителем. Доклады ТУСУР. – 2010. – № 1(21). – Ч. 1. – С. 70–73.
14. Erokhin V. F., Pelyshok E. V. (2012) Information Technology and Security. No. 1(1), pp. 42-53.
15. В.В. Жебка, П.В. Анахов Моніторинг сталості інформаційно-телекомунікаційної системи і опрацювання заходів її захисту від небезпек. Метрологія та прилади. №1(87). С. 23-29. DOI: 10.33955/2307-2180(1)2021.23-29.

Номер
Розділ
Статті