ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИМИ МЕРЕЖАМИ

DOI: 10.31673/2412-4338.2023.042836

  • Дакова Л. В. (Dakova L. V.) Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, Київ

Анотація

Класична теорія систем управління орієнтувалася переважно на об'єкти управління, які характеризуються певної детермінованістю, стаціонарністю, відносної простотою, фіксованістю координат, достатньою вивченістю характеристик, можливістю побудови регулярних математичних моделей. Цим характеристикам повністю відповідали телекомунікаційні мережі з комутацією каналів, включаючи і математичні мережеві моделі розрахунку ресурсів засобами теорії масового обслуговування.
З плином часу виникають нові проблеми які потребують нових рішень, а відповідно і нових підходів до управління інфокомунікаціями, що і розглядається в данному дослідженні.
В дослідженні проаналізовано тенденції побудови мереж п'ятого покоління 5G. Показана актуальність дослідження нових підходів до управління інфокомунікаціями. Вказані основні етапи еволюції телекомунікацій як об'єкта управління. Намічено відповідні до цієї еволюції проблеми і підходи до їх вирішення.
Запропоновано прогнози розвитку і ускладнення телекомунікацій в 2020-х і 2030-х роках. Самоорганізація та мультиагентні системи розглянуті в рамках аналізу управління телекомунікаціями як наукової дисципліни. Формалізовано поняття правильності стратегії управління в якісь моменти часу і завжди, тобто в усі моменти часу розглянутого періоду.
Обґрунтовано нова ймовірнісно-параметричну концепція трирівневого управління інофокомунікаціонними мережами 5G. Запропоновано підходи до математичного моделювання управління телекомунікаціями в рамках даної концепції. Доведено актуальність розробки нових методів розрахунку ймовірнісно-часових характеристик управління мережами зв'язку п'ятого покоління в реальному часі. Запропоновано шляхи розвитку дослідження на програмно-конфігуровані мережі і віртуалізацію функціональності мереж пост-NGN.

Ключові слова: система управління, інфокомунікації, NGN мережі, концепція трирівневого управління.

Список використаної літератури
1. Артеменко М.Ю., Рудик Л.В., Стец О.С. До питання синтезу систем управління з комбінованим принципом управління // Материалы Международной научно-технической конференции "Технологии цифрового вещания: стратегия внедрения в Украине" (DBT-2006). Украина. - Одеса, 29-30 июня – 2006. - С. 196-201.
2. Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» / В.К. Стеклов, Є.В. Кільчицький. – К.: Техніка, 2002. – 438 с.
3. Беркман Л.Н., Рудик Л.В., Стец О.С. Локальні системи управління мережами зв’язку // Вісник. Українського будинку економічних та науково-технічних знань. - 2005 - №3. - С. 18-23.
4. E. Chinda, Francis & Gin, W & Okpor, James. (2023). Performance Enhancement of 5G Networks Using AI-Driven Techniques. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGY. Vol. 12, No. 9. 64-70.
5. McMillan, Lauren & Varga, Liz. (2022). A review of the use of artificial intelligence methods in infrastructure systems. Engineering Applications of Artificial Intelligence. 116. 105472. 10.1016/j.engappai.2022.105472.
6. Бакланов И.Г. NGN: принципы построения и организации. Под ред. Ю.Н. Чернышова // М: Эко-Трендз, 2008. - 400 с.
7. Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій: підруч. для студ. вищ. навч. закл. за напрямком «Телекомунікації» / В.К. Стеклов, Є.В. Кільчицький. – К.: Техніка, 2002. – 438 с.
8. Поповський В.В., Олійник В.Ф. (2011) Математичні основи управління і адаптації в телекомунікаційних системах: підручник. Харьків: ТОВ “Компанія СМІТ”, 362. URL:https://ice.nure.ua/ua/books-and-tutorials/pidruchnyk-matematychni-osnovy-upravlinnia-ta-adaptatsii-v-telekomunikatsijnykh-systemakh.
9. Гольдштейн А., Бакин С. Виртуализация функций оператора: NFV & OSS // Журнал «Технологии и средства связи». - М., 2014. - №2.
10. Бірюков М.Л., Стеклов В.К., Костік Б.Я. Транспортні мережі телекомунікацій: системи мультиплексування. - К.: Техніка, 2005. - 312 с.

Номер
Розділ
Статті