МОДЕЛІ НАДІЙНОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО КОМУНІКАЦІЙНОГО ОБЛАДНАННЯ ПРИ СУМІСНОМУ ВИКОРИСТАННІ РІЗНИХ МЕТОДІВ РЕЗЕРВУВАННЯ І УРАХУВАННІ ХАРАКТЕРИСТИК КОНТРОЛЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

DOI: 10.31673/2412-4338.2024.015663

  • Кононова І. В. (Kononova I. V.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ
  • Дубина В. О. (Dubyna V. O.) Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ

Анотація

Однією з найважливіших завдань сучасної науки і техніки є створення складних технічних систем різного цільового призначення, від ефективного й надійного функціонування котрих залежать всі області людської діяльності. Електронні комунікаційні мережі відносяться до таких складних технічних систем, основу яких складає електронне комунікаційне обладнання (ЕКО).
Зростаюча складність комунікаційних мереж не дозволяє забезпечити необхідні показники надійності функціонування тільки за рахунок підвищення якості їх складових елементів. Теоретичні дослідження та практика експлуатації показали, що введення в ЕКО різних видів надлишковості є ефективним шляхом забезпечення вимог до показників надійності електронної комутаційної мережі.
Метою дослідження є удосконалення науково-методичного апарату оцінки показників надійності електронного комунікаційного обладнання при використанні різних методів резервування та з урахуванням характеристик контролю працездатності.
В статті сформульовано постановку задачі та розроблено наближений метод її вирішення, заснований на послідовному укрупненні моделей надійності ЕКО при сумісному використанні різних методів резервування і урахуванні характеристик контролю працездатності, що дозволило подолати складнощі пов'язані з ускладненням математичного апарату та отримати розрахункові формули для показників надійності резервованих об'єктів. Побудовані моделі надійності встановлюють зв’язок між показниками надійності функціонування ЕКО, наслідками відмов та їх характеристиками, а також сукупністю технічних параметрів, що визначають умови його функціонування.
Запропоновані моделі мають важливе значення для оцінки показників надійності електронного комунікаційного обладнання.

Ключові слова: моделі надійності, електронне комунікаційне обладнання, резервування, надлишковість, контроль працездатності, відмови.

Список використаної літератури
1. Alessandro B. Reliability Engineering. Theory and Practice. Springer, 2017. 651 p.
2. Невзоров А.В., Скляренко О.В., Колодінська Я.О., Яровий Р.О. Особливості аналітичного забезпечення експлуатації інформаційних систем та обладнання в сучасних умовах. Прикладні питання математичного моделювання. 2023. Т. 6, № 1. С. 117 ‒ 123.
3. Могилевич Д.І., Сінько В.В. Моделі надійності об’єктів телекомунікаційного обладнання з незнеціненими або повністю знеціненими відмовами програмних засобів. Information Technology and Security. 2022 Vol. 10, № . C 50 ‒ 59.
4. Князєва Н., Нєнов О. Оцінка структурної надійності телекомунікаційних мереж невизначеної топології на основі імітаційного моделювання. Вісник Університету «Україна» Серія Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. 2021. № 2(23). С. 110 ‒ 118.
5. Борисова Л.В., Закора О.В., Фещенко А.Б. Розробка імовірнісної моделі елементарного фрагмента відомчої інформаційно-телекомунікаційної мережі. Problems of Emergency Situations. 2020. № 1(31). С. 34 – 43.
6. Schmidt Jan H. Using Fast Frequency Hopping Technique to Improve Reliability of Underwater Communication System. MDPI. Basel. 2020. №10 (3). Р. 2 – 12.
7. She Ch., Liu Ch., Tony Q., Quek S., Yang Ch., Li Y. Ultra-Reliable and Low-Latency Communications in Unmanned Aerial Vehicle Communication Systems. Transactions on Communications. 2019. № 67 (5). Р. 3768 – 3781.
8. Ahmed N.O., Bhargava B. From Byzantine Fault-Tolerance to Fault-Avoidance: An Architectural Transformation to Attack and Failure Resiliency. IEEE Transactions on Cloud Computing. 2020. № 8(3), P. 847–860.
9. Дубина В.О. Кононова І.В. Моделі надійності електронного комунікаційного обладнання з урахуванням характеристик контролю. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 35 (74) № 1, 2024. C. 43–49.
10. Mogylevych D., Kononova I., Kredentser В., Karadschow І. Comprehensive Reliability Assessment Technique of Telecommunication Networks Equipment with Reducible Structure. Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування. 2020. № 80. С. 39 – 47.
11. Креденцер Б., Міночкін А., Могилевич І. Надійність систем з надлишковістю: методи, моделі, оптимізация: монографія. Київ: Фенікс, 2013. 342 с.

Номер
Розділ
Статті